Có 1 kết quả:

Yuán guī zuò

1/1

Yuán guī zuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Circinus (constellation)