Có 1 kết quả:

yuán guǐ dào

1/1

yuán guǐ dào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

circular orbit (in astronomy and in astronautics)