Có 1 kết quả:

yuán dǐng

1/1

yuán dǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dome

Một số bài thơ có sử dụng