Có 1 kết quả:

tú xíng

1/1

tú xíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) picture
(2) figure
(3) diagram
(4) graph
(5) depiction
(6) graphical