Có 1 kết quả:

tuán dīng

1/1

tuán dīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(old) member of local militia