Có 1 kết quả:

tuán huǒ

1/1

tuán huǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (criminal) gang
(2) gang member
(3) accomplice
(4) crony