Có 1 kết quả:

tuán qì

1/1

tuán qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Christian association
(2) fellowship