Có 1 kết quả:

Tuán jié Gōng huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Solidarity (Polish worker's union)