Có 1 kết quả:

tuán liàn

1/1

tuán liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

local militia formed to suppress peasant rebellion (old)

Một số bài thơ có sử dụng