Có 1 kết quả:

tuán duì ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ

1/1

Từ điển phổ thông

đoàn, đội, nhóm, tổ

Từ điển Trung-Anh

team