Có 1 kết quả:

tǔ qiū

1/1

tǔ qiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mound
(2) hillock
(3) barrow