Có 1 kết quả:

tǔ dào bù xíng

1/1

tǔ dào bù xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old-fashioned
(2) extremely kitsch