Có 1 kết quả:

tǔ lì gōng chéng

1/1

tǔ lì gōng chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

geotechnical engineering