Có 1 kết quả:

tǔ pī

1/1

tǔ pī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mud brick
(2) adobe
(3) unfired earthenware