Có 1 kết quả:

tǔ gǎng

1/1

tǔ gǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mound
(2) hillock