Có 1 kết quả:

tǔ bēng wǎ jiě

1/1

tǔ bēng wǎ jiě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to collapse
(2) to fall apart