Có 1 kết quả:

tǔ mù gōng chéng

1/1

tǔ mù gōng chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

civil engineering