Có 1 kết quả:

tǔ qì

1/1

tǔ qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rustic
(2) uncouth
(3) unsophisticated

Một số bài thơ có sử dụng