Có 1 kết quả:

tǔ lǎo mào

1/1

tǔ lǎo mào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hillbilly
(2) yokel
(3) redneck
(4) bumpkin