Có 1 kết quả:

tǔ dòu sī

1/1

tǔ dòu sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

julienned potato