Có 1 kết quả:

tǔ lǐ tǔ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unsophisticated
(2) rustic
(3) uncouth