Có 1 kết quả:

Tǔ mén

1/1

Tǔ mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Tumen or Bumin Khan (-553), founder of Göktürk khanate

Một số bài thơ có sử dụng