Có 1 kết quả:

Shèng zǐ

1/1

Shèng zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Holy Son
(2) Jesus Christ
(3) God the Son (in the Christian Trinity)