Có 1 kết quả:

Shèng ān de liè sī Duàn céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) San Andreas Fault, California
(2) also written 聖安德列斯斷層|圣安德列斯断层