Có 1 kết quả:

Shèng mǔ shēng tiān jié

1/1

Từ điển Trung-Anh

Assumption of the Virgin Mary (Christian festival on 15th August)