Có 1 kết quả:

shèng jīng duàn luò

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bible passage