Có 1 kết quả:

shèng jīng xián zhuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. holy scripture and biography of sage (idiom); refers to Confucian canonical texts