Có 1 kết quả:

shèng xián Kǒng zǐ niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Confuciusornis sanctus (Jurassic fossil bird)