Có 1 kết quả:

shèng cān

1/1

shèng cān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Holy communion (of the Christian mass)
(2) sacrament