Có 1 kết quả:

zài xià

1/1

zài xià

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ở bên dưới, ở phía dưới

Từ điển Trung-Anh

(1) under
(2) myself (humble)

Một số bài thơ có sử dụng