Có 1 kết quả:

zài nèi

1/1

zài nèi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. ở trong
2. bao gồm, kể cả, có cả, có tính đến

Từ điển Trung-Anh

(1) (included) in it
(2) among them

Một số bài thơ có sử dụng