Có 1 kết quả:

zài nèi

1/1

zài nèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (included) in it
(2) among them