Có 1 kết quả:

zài Huá

1/1

zài Huá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) within China
(2) during one's visit to China