Có 1 kết quả:

zài chǎng

1/1

zài chǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be present
(2) to be on the scene