Có 1 kết quả:

zài shì nèi

1/1

zài shì nèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

indoors