Có 1 kết quả:

zài jiā kào fù mǔ , chū mén kào péng you

1/1

Từ điển Trung-Anh

one depends on one's parents when at home, and on one's friends when away from home (idiom)