Có 1 kết quả:

zài zuò

1/1

zài zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be present