Có 1 kết quả:

zài yì

1/1

zài yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to care about
(2) to mind

Một số bài thơ có sử dụng