Có 1 kết quả:

zài wǒ kàn

1/1

zài wǒ kàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in my opinion
(2) in my view