Có 1 kết quả:

zài suǒ bù jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) irrespective of
(2) to have no concerns whatsoever about