Có 1 kết quả:

zài suǒ nán miǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be unavoidable (idiom)