Có 1 kết quả:

zài páng

1/1

zài páng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ở bên cạnh

Từ điển Trung-Anh

(1) alongside
(2) nearby

Một số bài thơ có sử dụng