Có 1 kết quả:

zài lái mǐ

1/1

zài lái mǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

long-grained non-glutinous rice (Tw)