Có 1 kết quả:

zài qiāng kǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

at gunpoint