Có 1 kết quả:

zài cǐ zhī jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) meanwhile
(2) at the same time