Có 1 kết quả:

zài zhēn kōng zhōng

1/1

zài zhēn kōng zhōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

in a vacuum