Có 1 kết quả:

zài biān

1/1

zài biān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be on the regular payroll
(2) to be on the permanent staff