Có 1 kết quả:

zài zhí

1/1

zài zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be employed
(2) to be in post
(3) on-the-job