Có 1 kết quả:

zài zhí xùn liàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

on-the-job training