Có 1 kết quả:

zài chē

1/1

zài chē

phồn thể

Từ điển phổ thông

ở trên xe, ở trên tàu

Một số bài thơ có sử dụng